On the way to Soi Lake

Dents du Midi on the way to Soi Lake (Lac de Soi), Valais, Switzerland

© Emilie Crittin 2016